พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ ของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖