พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินไชนาอีสเทิร์น (China Eastern Airlines) ประสบอุบัติเหตุตกในเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง (Guangxi Zhuang Autonomous Region) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕