พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัด คาห์รามันมาราช สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖