พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖