พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังแกรนด์ดุ๊กและแกรนด์ดัชเชสแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสที่พระโอรสพระองค์ที่สองในมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประสูติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖