พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในการที่ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ ๑๖ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕