พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ ทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓