พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖