พระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ ๑๐ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗