พระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗