พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแซมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕