พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในการที่ ฟรา จาโกโม ดัลลา ตอร์เร เดล เตมปีโอ ดี ซันกวีเนตโต เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓