พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่ม จากพายุโซนร้อนเมกี (Megi) และพายุไต้ฝุ่นมาลากัส (Malakas) ทางภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕