สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗