พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕