H.E. Air Chief Marshal Chalit Pukbhasuk

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี   ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่    ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด      ๕  เมษายน  ๒๔๙๑

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๓ (๒๕๑๒)
 • หลักสูตรครูการบินไอพ่น (PILOT INSTRUCTOR T-38) โดยทุน IMETP ซานอันโตนิโอ
  รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (๒๕๒๒)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (๒๕๒๖)
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๒๕ (๒๕๓๔)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๑ (๒๕๔๑)

 นามภริยา      

 • นางพรทิพย์ พุกผาสุข

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
 • ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ (๒๕๔๘ – ๒๕๕๑)
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ (๒๕๔๑ – ๒๕๔๒)
 • ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/จากาตาร์ อินโดนีเซีย (๒๕๓๕ – ๒๕๓๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๗)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๔)
 • เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (๒๕๔๘)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๒)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)
 • Bintang Yudha Dharma Naraya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๒๕๓๙)
 • Pingat Jasa Gemilang (Tentara) Meritorious Service Medal ZM ประเทศมาเลเซีย (๒๕๕๐)