H.E. Air Chief Marshal Johm Rungswang

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วัน เดือน ปีเกิด    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑

คุณวุฒิ

 • วิศกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยรวม ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๒๖ (๒๕๒๕)
 • ศิษย์การบินกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๗๓ (๒๕๒๗)
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญี่ปุ่น) รุ่นที่ ๔๐ (๒๕๔๑)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๔ (๒๕๕๕)
 • สถาบันวิทยาลัยการพลังงาน รุ่นที่ ๕ (๒๕๕๗)
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๑๕ (๒๕๖๐)

นามภริยา

 • พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๑)
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • ประธานกรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 • เสนาธิการทหารอากาศ (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๘)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๕)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)