H.E. General Dapong Ratanasuwan

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด    ๘  กันยายน  ๒๔๙๖

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๓ (๒๕๑๘)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๒๘)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (๒๕๔๔)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๙ (๒๕๔๙)

นามภริยา

 • พลโทหญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการและเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษา
 • ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
 • รองผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๖)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๓)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)