H.E. General Surayud Chulanont

President of the Privy Council

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี ๒ มกราคม ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด    ๒๘  สิงหาคม  ๒๔๘๖

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๐๓)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๑๕)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๗)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ (๒๕๓๖)

นามภริยา

 • พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการสภากาชาดไทย
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • รองประธานกรรมการคนที่ ๑ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ และ ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)
 • นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๔ (๒๕๔๙ – ๒๕๕๑)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๐ – ๒๕๕๑)
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๔๕ – ๒๕๔๖)
 • ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๔๑ – ๒๕๔๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๖๑)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)