H.E. Mr. Ampon Kittiampon

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วัน เดือน ปีเกิด    ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๘

คุณวุฒิ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. Economics) Northeastern University, Boston U.S.A.
 • ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Clemson University, South Carolina U.S.A.
 • วปอ. รุ่นที่ ๔๕

นามภริยา

 • นางกษมน กิตติอำพน

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๙)
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๗ – ๒๕๕๓)
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)
 • ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
 • ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)
 • ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (๒๕๕๕ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๔๗ – ๒๕๕๖)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ปตท.สผ. จำกัด
  (มหาชน) (๒๕๔๘ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๗ และคณะพิเศษ (๒๕๔๘ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (๒๕๕๕ – ๒๕๖๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๑)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๘)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)