วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน พระตาหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สานักพระราชวัง ๑ สานักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงทเทพมหานคร
เวลา ๑๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๕ เสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สาคัญและการดาเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ป้อมปราการ
โกลกอนดา อุทยานมรดกกุตบ์ชาฮี โรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์
อาริยภัฏ และหอดูดาวเทวสถล
เวลา ๒๒.๓๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ณ ที่นั้น นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐอินเดีย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงแรมลีลา พาเลซ นิวเดลี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๐๖.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๑ กลับจากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางเขาบิน และเรือนจากลางนครปฐม ณ เรือนจากลางเขาบิน อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานรางวัล “อิเควสเทรียน ไรซิ่ง สตาร์ อวอร์ดส์ ไนท์ ๒๐๑๙” (Equestrian Rising Star Awards Night 2019) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร