วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพบกับนายฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ณ ทาเนียบประธานาธิบดี จากนั้น จะเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร
การดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนฟาตูเกโร โรงเรียนอันนา เลมอส โรงเรียนประถมศึกษาอะคานูโน และ
โรงเรียนมัธยมเอ็นซิโน บาซิโกเฮรา รวมทั้งกิจการของสถาบันต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์ – เลสเต
วิทยาเขตเฮรา สหกรณ์กาแฟติมอร์ โรงพยาบาลกลาง กรุงดิลิ และสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ – เลสเต
เวลา ๑๗.๔๗ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไป
ทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) ณ โครงการพิพิธภัณฑ์เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร