วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน (Mr. Abdullah Jomaa Abdullah AlSharhan) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
– นายอีโว ซีเบอร์ (Mr. Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางกราซีตา โตเลนติโน (Mrs. Gracita Tolentino) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน (Mr. R. Swaminathan) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สหพันธรัฐรัสเซีย และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไอร์แลนด์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และนักศึกษา ที่ได้รับทุนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences : UCAS) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ฯ ผู้บริหาร ข้าราชการสานักงาน ก.พ. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย
โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ไปทรงเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “๑๐.๒๘ กรกฎาคม BIKE @เขื่อนวชิราลงกรณ”
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
/อนึ่ง…
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร