วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูประดิษฐ์ศาสนการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน และเจ้าคณะตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท (พลวง) เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
สลากกาชาด เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการบริหารบริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหาร
บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นางธิดาพร สมิตะสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.แอนด์ เอส. โดโล-ไลม์ จำกัด และบริษัทในเครือ
พี. แอนด์ เอส. และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด นำ
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสาร เพื่อพระราชทาน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ สำนักพระราชวัง นำ คณะผู้บริหารบริษัท เอ็มพี บี ๕ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ วิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

/- พลโท สุรชาติ…

– ๒ –

– พลโท สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลโครงการ “จิตสำนึก รักษ์ไทย” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการร้านกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๙ และประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน งานกาชาด เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
– นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม ฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นำ ผู้ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ

/๑. นายนที …

– ๓ –

๑. นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์
๒. นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี
๓. นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง
๔. นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์ ฯ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม
๖. รองศาสตราจารย์สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ
เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางอาภรณ์
นิสาลักษณ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ และนางนารีลักษณ์
วิมุกตานนท์ เฝ้า รับพระราชทานพระดำรัสให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดกหกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ ทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละเพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างน่าชื่นชม โดยที่ผ่านมาได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมทั้งสำรองไว้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้ นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์
ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกทั้งได้พระราชทาน
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกด้วย