วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ฯ นา คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้อบฆ่าเชื้อ “ยูวี แคร์ ยูวีซี สเตอร์ริไลซ์ซิ่ง คาบิเนท” (UV CARE UVC STERILIZING CABINET) และเครื่อง “ยูวี แคร์ รูม สเตอร์ริไลซ์เซอร์” (UV Care Room Sterilizer) เพื่อใช้ในภารกิจของกองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จากัด ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวณภัทร จรรยาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมกะบาท จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายเครื่องประดับ คอลเลคชั่น ๙ และผลงานศิลปะในงานนิทรรศการ ๙ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย บีดชุดคอลเลคชั่น ๙ ประกอบด้วย บีดกล้องถ่ายรูป แว่นตา แซกโซโฟน ฝนหลวง เรือใบ วิทยุสื่อสาร รถยนต์พระที่นั่ง เลข ๙ และสีประจาวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งออกแบบและผลิตขึ้น เพื่อน้อมราลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. นายสิงห์ หงษ์มีเสียงศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอช.จี สานักที่ปรึกษา และการบัญชี จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าสอบทานเอกสารและการจัดทาบัญชีรายเดือน ที่ได้จัดทาให้แก่โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดนครปฐม สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ารามาดาพลาซา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน (เวอร์ชวลรัน) ครั้งที่ ๑๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/- นางสายสม …
– ๒ –
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นายกฤษฎา มหาดารงค์กุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายดุสิต พิทยาธิคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยภูมิพืชผล จากัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จากัด พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารบริษัท ชลิต อินดัสทรี จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในนามนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๖๒ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็ม ที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๖๓ ในนามประธานดาเนินงานรณรงค์การรับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจาปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารและบ้านพักครูสาหรับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน) ตาบลป่าก่อ อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
/- นางจิราภัสร …
– ๓ –
– นางจิราภัสร คงพูลศิลป์ พร้อมครอบครัวคงพูลศิลป์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบาเพ็ญกุศล พลตรี วิชญกูน คงพูลศิลป์ อดีตผู้อานวยการสานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางพยอม สารานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นา คณะกรรมการจัดงาน “ศรีสว่างวงศ์ “ฟัน รัน” (Fun run) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดโครงการดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ร้านอาหารควายคะนอง ภายในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว