วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานและประทานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ในการพระราชพิธี
จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จถึง พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
จบแล้ว ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง จากนั้น เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญครอบพระกริ่งไปที่หน้าประธานสงฆ์ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายดิเรก จากนั้น เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน