วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๑๐๓๗
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ เรื่อง การออกเสียงของตัวอักษรที่ถูกต้อง แบบโฟนิกส์ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พริกแกงและมะขามคลุม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ
บ้านคลองบนใต้ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำผม การปรินท์สกรีน
การประดิษฐ์หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การเพาะเลี้ยงหนูนา การทำสบู่ล้างมือ และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านโป่งตะแบก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๑๐๓๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบจังหวะ “สัตว์ที่น่ารัก” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน
และอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน การทำไม้กวาดดอกหญ้า และผลิตภัณฑ์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าและขนมโดนัท โดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำกุ่ม ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ