วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานดนตรีไทย อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ “ดุริยะกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” และทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษา วงมหาดุริยางค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๓.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “อาคารวิทย์ประภา” ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ “สตีม สู่ สมาร์ท ฟาร์ม” (STEAM สู่ Smart Farm) ณ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พันตารวจเอก สุริยา จานงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิ อัฏฐมราชานุสรณ์ ฯ กราบทูลรายงานกิจการของมูลนิธิ ฯ และนา ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ฯ เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสมทบกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ด้วย