วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
– ว่างพระราชกิจ –