วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความรู้ที่บัณฑิตได้สร้างสมอบรมมานั้น เป็นทั้งพื้นฐานอันมั่นคง และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สาหรับแต่ละคนจะนาไปใช้ประกอบอาชีพการงาน แต่ความรู้ดังกล่าวจะเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการนาไปใช้เป็นสาคัญ ผู้ใดนาความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ ความรู้ของผู้นั้นก็มีคุณค่า แต่ผู้ใดนาความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดโทษเสียหาย ความรู้ที่มีอยู่ก็ย่อมไร้ค่าไป บัณฑิตทั้งหลายสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้สูง หากนาความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะบังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่หากนาไปใช้ในทางตรงข้าม ก็จะเป็นโทษเสียหายมากเช่นเดียวกัน จึงขอให้ทุกคนตั้งตัวตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะใช้ความรู้ของตนอย่างมีคุณค่า โดยนาไปใช้ประกอบกิจการงานที่สุจริต ด้วยวิธีการที่ดีที่ถูกต้อง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งานที่ปฏิบัติ และแก่ประเทศชาติของเรา ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ด้วย อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลาดับดังนี้ – นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (Mr. Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
/ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ นายเควิน พี. คอลเลียรี (Dr. Kevin P. Colleary) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย – นายสตะนิสลาฟ อะปิลา (Mr. Stanislav Opiela) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเวียรา อะปิละวา (Mrs. Viera Opielova) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย