วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวข้อ
“เดอะ เทนท์ เวิร์ล เอ็นไวรอนเมนทอล เอดูเคชัน คอนเกรส” (The 10th World Environmental Education Congress) และทรงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า ความรู้ในหลักวิชาที่บัณฑิตได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัย จนสำเร็จการศึกษาโดยทั่วกันแล้วนี้ จัดว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านเฉพาะสาขา ตามหลักสูตร
ที่แต่ละคนได้เล่าเรียนมา แต่ในการทำงานนั้น นอกจากจะต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจงลงไปแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้อื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้รอบตัว ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ บัณฑิตทุกคนเมื่อออกไปทำงาน จึงต้องมีความมุ่งมั่นพากเพียร ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้ง ให้มีความรู้ทั้งด้านลึกทั้งด้านกว้าง และข้อมูลข่าวสาร ที่ทันการณ์ทันสมัย นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมคุณธรรม ให้เจริญงอกงามขึ้นในตนด้วย เพราะคุณธรรมความสุจริตจะคอยกำกับประคับประคองบุคคล ให้นำความรู้ไปใช้แต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้บังเกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิตก็จะมีความรู้เป็นเครื่องมือ
อันทรงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผล และมีคุณธรรมเป็นเครื่องป้องกันตนให้ห่างพ้นจากความชั่ว ความเสื่อม แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ คือความดีความเจริญที่แท้ ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
เวลา ๑๖.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีเกษตราราม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ ห้องอาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะ เฝ้า ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์