วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานวันพระราชทานกาเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๒ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๐๙.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไป ทรงเป็นประธาน “งานวันคล้ายวันสถาปนาสานักงานอาสากาชาด ครบ ๗๙ ปี” ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “เหรียญรูปเหมือนพระครูสิทธิการโสภณ และหัวนะโม” ณ วัดไม้เรียง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวด พระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร