วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแอนดรูว์ กลาส (Mr. Andrew Glass) ผู้อานวยการสถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาส ที่จะพ้นจากหน้าที่ และนางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ (Mrs. Helga Stellmacher) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย