วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑. นางกุสุมา รักษมณี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๒. นางประคอง นิมมานเหมินท์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๓. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๔. นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๕. นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๖. นายสุธี ยกส้าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๗. นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๘. นายชายชาญ โพธิรัตน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
๙. นางสาวศศิธร ผู้กฤตยาคามี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ ๑ – ๑๒ ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยง
ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

– ๒ –

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธาน
ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใย
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรค และมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อ ระดับ ๑๐๐๐ ประกอบด้วยระบบ
ปรับอากาศ เพื่อควบคุมความเย็น ระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ ระบบและอุปกรณ์ควบคุม
ความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลา รวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอดมือ
ผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้ มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซน และติดตั้งระบบไมโครโฟน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย
ได้ทดลองให้บริการไปแล้วครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๒,๐๙๔ ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งเกิดผลสำเร็จในการค้นหาผู้ป่วย
ได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างมีความปลอดภัยได้อย่างดียิ่ง
เวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง
ฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี
ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ
จากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับผ้าขาว
จากเจ้าพนักงาน ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เรียบร้อยแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝน ทรงสวมถวาย
ที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ จากนั้น เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้
ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว
แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้ บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง และเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุด ธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ

/พระมหาสังข์เพชรน้อย …

– ๓ –

พระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้น พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ ๓ รอบ และเจิม
ที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงประกอบพิธียกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธฑีฆายุมหมงคล
ที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระพุทธชินสีห์จำลอง ที่บรรจุ
พระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้
ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียน
ท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุด
ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จากนั้น เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี
ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย
ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้ว เสด็จลงจากฐานชุกชี
ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มเทียน
แด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเสด็จออก
จากคูหาพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศาสดา ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศาสดา ทรงกราบ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธไสยา เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระวิหารพระศาสดา ไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก ทรงพระสุหร่ายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น
ขึ้นกางกั้นพระพุทธชินสีห์จำลอง ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารเก๋ง (กลาง) ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธวชิรญาณพระพุทธมนุสสนาค พระพุทธปัญญาอัคคะ แล้วเสด็จออกจากพระวิหารเก๋ง (กลาง) ไปยังพระวิหารเก๋ง

/ด้านทิศตะวันออก …

– ๔ –

ด้านทิศตะวันออก ทรงพระสุหร่ายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ขึ้นกางกั้น
พระพุทธฑีฆายุมหมงคล ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธฑีฆายุมหมงคล สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari – Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศ
ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร