วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ
“ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Seedling Innovation for Sustainable Development)
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระราชทาน
เลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๓ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๐ ปี โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลหรือผดุงครรภ์
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว (Professor Dr. Serara Segarona Kupe – Mogwe) จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
จุนโกะ คอนโด (Professor Emeritus Junko Kondo) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานด้านการพยาบาลที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ในด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ รวมทั้ง
ด้านการบริการสุขภาพ
ศาสตราจารย์ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ
โดยการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาธารณรัฐบอตสวานา เป็นผู้จัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ สำหรับเป็นสถาบันฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่
สหวิชาชีพด้านสุขภาพ แม้จะมีทรัพยากรจำกัด แต่สามารถติดต่อประสานงานจนได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว ยังอุทิศตนเพื่อการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าและสร้างพลังให้กับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นอาชีพของผู้หญิง
เป็นส่วนใหญ่ โดยได้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานาขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๒ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
สหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา ถือเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรี และยกระดับสถานภาพของวิชาชีพ การพยาบาล ตลอดจนได้ช่วยก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
/ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ …

-๒-

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา
เป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์
ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถผลักดัน
ให้มีการเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ ตลอดจนเป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการผดุงครรภ์สมัยใหม่และก่อตั้งสมาคมผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ความทุ่มเทและ
ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ยังก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านคุณภาพของการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งส่งผลให้มารดา เด็ก และประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น