วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๕๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พระราชทานพระโอวาท  ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทุกคน  ซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน  ตามโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

เพื่อสร้างบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย  สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้รับทุนจากรัฐบาลไทย  เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศของตน  โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง  มีประสบการณ์

ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  และสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีคนเก่งจำนวนมาก  แต่คนที่ทั้งเก่งและดีด้วยหาได้ยาก  สิ่งที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่า
ความรู้ด้านวิชาการ  คือการเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา   ครูบาอาจารย์   ผู้มีพระคุณและแผ่นดินถิ่นเกิดของตน  ดังนั้น
บัณฑิตทั้งหลายจงตระหนักถึงหลักคุณธรรมต่าง ๆ  ดังกล่าวด้วย  หากคิดและปฏิบัติได้จริงก็จะทำให้การนำ
ความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์

เวลา  ๑๗.๔๗  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ และทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ณ ที่ทำการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์             อาคารบริหาร ๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๔๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ณ  หอประชุมชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร  อำเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,

ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร