วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สานักชลประทานที่ ๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๒๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนักจักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงบาเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวาย ยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาท อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดศรีสุริยวงศาราม อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี