วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า เนติบัณฑิตไทย นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้สร้างและดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาโดยตลอด เพราะเป็นบุคคลที่จะได้ปฏิบัติงานสำคัญด้านกฎหมาย มีตำแหน่งและหน้าที่ที่จะต้องใช้กฎหมายเพื่อธำรงความยุติธรรมในบ้านเมือง จึงใคร่จะปรารภว่า กฎหมายกับความยุติธรรมนั้น มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก เพราะกฎหมายคือสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรม กล่าวได้ว่า ความยุติธรรมเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ส่วนกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การใช้กฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความผิดถูกตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น ก็ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำเป็นต้องคำนึงถึงความยุติธรรมอันเป็นวัตถุประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย และได้ผลสมบูรณ์ตาม ที่ควรจะได้ หากเนติบัณฑิตทั้งหลายจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญในข้อนี้ และนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรมแล้ว การใช้กฎหมายก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ คือสามารถอำนวย ความผาสุกยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีอุปการคุณ สตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร เสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ต่อจากนั้น ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทยประจำวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด

/และแผ่ขยาย…

– ๒ –

และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้า ในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้ คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติต่อไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จงปกป้อง คุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน
จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ และร้านโกลเด้นเพลส มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร