วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๔.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อทรงนำนักเรียนนายร้อย และคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อย และคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย วัดศรี วีรมากาลิยัมมัน รูปปั้น
เซอร์สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ รูปปั้นช้างสำริดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ ศูนย์ป้อมปราการแคนนิง และสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว แต่ละคนย่อมมีความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไป การที่จะทำให้ได้ตามความมุ่งหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ
ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมา และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่บุคคลจะนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดกว้างขวางและทันสมัย สามารถพัฒนางาน
ให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคน แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ควรจะต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีงามและตั้งใจขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้มีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับสร้างสรรค์ความสำเร็จและ
ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ
ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ฯ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วย