วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ สภาดนตรีโลก “อินเตอร์เนชั่นนอล เคาซิล ฟอร์ ทราดิชั่นนอล มิวสิค” (International Council
for Traditional Music) ครั้งที่ ๔๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระวโรกาสให้ คณะองคมนตรี และภริยา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส พร้อมด้วย คณะผู้แทน
ข้าราชการ ทหาร ตารวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นา คณะผู้บริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน
วิ่งการกุศล “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๑” โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายพิจิตต รัตตกุล เฝ้า ถวายสิ่งของ
– นายชวิศ ชื่นเจริญ กรรมการ บริษัท บอส แอนด์ ธอส โปรเจคท์ จากัด และกรรมการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทย เพื่อการพัฒนา จากัด และคณะ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระอัธยาศัย
– นายณัฐพัชร์ โชติพรพันธ์ และคณะ เฝ้า ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงกษัตริย์จาลอง
และสิ่งของ
– คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า ถวายเครื่องหมาย “เกษตรตราภิชาน”
– นายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ นา คณะทางานกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งจัดงาน
เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นางสาวผ่องศรี ประกรแก้ว นายกสมาคมสโมสรการบินแห่งประเทศไทย นา ผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
/นางนวลพรรณ…
– ๒ –
– นางนวลพรรณ ล่าซา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล
– นายอภิรักษ์ โกฏฐิ ประธานมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ คณะทางาน หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และผู้ได้รับโล่พระราชทาน เฝ้า รับโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมและครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดอ่านทานองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และการประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทานองเสนาะและขับเสภา
– นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นา คณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๐ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงานประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๐ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
– ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ นา คณะผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จากัด
มหาชน และธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) มูลนิธิจุฬาภรณ์ และผู้ได้รับพระราชทานถ้วยชนะเลิศจากการ
แข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศประเภททีม – บุคคล เฝ้า รับพระราชทาน ถ้วยการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศ
ประเภททีม – บุคคล
– นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษ แด่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับถวาย
สลากออมสินพิเศษแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานค