วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พร้อมด้วยรถยนต์
พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ครั้นรถยนต์พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ เทียบที่ท่าวาสุกรี และรถยนต์พระที่นั่งเทียบหน้าเรือนแพที่ประทับรับรอง บริเวณท่าวาสุกรี ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรต ตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเข้าเรือนแพที่ประทับรับรอง จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จากรถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานในบุษบกบนเรือพระที่นั่ง
อนันตนาคราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุย และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรต ตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระดำเนินไปยังท่าวาสุกรี ณ ที่นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือและกำลังพล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมาลาเส้าสูง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย
ราชกุมาร ไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ แตรเดี่ยวเป่าเพลงคำนับ นายเรือตีกรับ ฝีพายถวายบังคม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ

/และทหารอากาศ…

– ๒ –

และทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ในบัลลังก์กัญญา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปประทับ
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
ผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนฝีพายประจำ
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ นายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากท่าวาสุกรี ไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา ไปยัง
ท่าราชวรดิฐ เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีเพื่อเข้าริ้วขบวน ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่และกองชนะประจำเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกัน ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วยเรือทั้งหมด ๕๒ ลำ ใช้กำลังพลประจำเรือรวม ๒,๓๙๙ นาย แบ่งเป็นกำลังพลฝีพาย ๒,๒๐๐ นาย และกำลังพลที่เกี่ยวข้อง ๑๙๙ นาย สำหรับการจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แบ่งออกเป็น ๕ ริ้ว ๓ สาย โดยริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง ๔ ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประทับ ณ พระที่นั่งสันติชัยปราการ สวนสันติชัยปราการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ประทับ ณ พลับพลาที่ประทับ เชิงสะพานพระราม ๘ ทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ครั้นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เทียบสะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิฐ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
ขึ้นพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ไปประดิษฐานบนพระราชยานถม ซึ่งเทียบหน้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เทียบสะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิฐ แตรเดี่ยวเป่าเพลงคำนับพร้อมกัน นายเรือตีกรับ ฝีพายถวายบังคม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บัญชาการทหารเรือ กราบบังคมทูลรายงาน นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังพลับพลา
ที่ประทับรับรอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จจากเรือพระที่นั่ง

/อเนกชาติภุชงค์…

– ๓ –
ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พลับพลาที่ประทับรับรอง จากนั้น เสด็จเข้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ณ ที่นั้น องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเกยหน้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ประทับพระราชยานพุดตานทอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมาลาเส้าสูง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวนราบออกจากเกยหน้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ โดยมีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ นำริ้วขบวนราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระดำเนิน
ในริ้วขบวนราบ ในฐานะราชองครักษ์ประจำพระองค์คู่เคียงพระราชยาน ยาตราริ้วขบวนราบออกจาก
ท่าราชวรดิฐ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี ประตูพิมานชัยศรี เลี้ยวขวาถนนอมรวิถี เลี้ยวซ้ายเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากท่าราชวรดิฐ มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่ง พร้อมด้วยรถยนต์พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ นำรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระบรมมหาราชวัง กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “วันรำลึก
มิสคอลฟีลด์” และ “งานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี การศึกษาคนตาบอดไทย” ณ โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร