วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง คำพ้องรูปพ้องเสียง กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรม
ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน “ไผ่ตง” กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง
เวลา ๑๐.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน
และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และกิจกรรม
การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑