วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๑.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอลอง และหอประชุมที่ว่าการอาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยโสก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โอกาสนี้ ครูใหญ่ กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน พบว่า เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดีในทุกด้าน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน การบันทึกรายงานประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ “แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” (Active Learning) มาใช้ในชั้นอนุบาล เพื่อสอนให้เด็กรู้จักร่างกายของตนผ่าน สื่อการเรียนการสอน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน โดยนาปราชญ์ชาวบ้านมาสอนทา กระเป๋า และพรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้ จาหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พระราชทานพระราชดาริให้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่ม เพื่อให้มีไข่ไก่บริโภคทุกวัน ซึ่ง กรมชลประทาน และสานักงาน กปร. สนองพระราชดาริจัดหาน้าให้โรงเรียนและราษฎรทาให้มีปริมาณน้า เพียงพอตลอดทั้งปี จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อาเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากระเหรี่ยงและกระหล่าง ใช้ภาษาปกาเกอะญอ
/ ซึ่งผลการสอบโอเน็ต …
-๒-
ซึ่งผลการสอบโอเน็ต มีคะแนนต่ากว่าระดับเขตและระดับชาติ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี จึงจัดฝึกอบรมครูวิชาภาษาไทย จัดหาสื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนสอนเสริม
หลังเลิกเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรผลงานโครงการตามพระราชดาริ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน
โดยเน้นนาวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ เช่น การจักสานไม้ไผ่ เป็นของใช้ในครัวเรือน
และการบดและชงกาแฟ การแต่งลายกาแฟลาเตอาร์ต เพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟให้แก่ชุมชน ด้วยมีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกกาแฟ เพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่าง ๆ ที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว และรับราชการเป็นทหาร ตารวจ
และครูที่จังหวัดเพชรบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับ
สวนสนประดิพัทธ์ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม