วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๘.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นา นายทหารชั้นนายพล และนายตารวจ ชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ทหารและตารวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชน หน้าที่ของทหารและตารวจจึงมีความสาคัญ ต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูง นายทหารและนายตารวจชั้นนายพลได้รับยศสูงขึ้น ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จผล ให้สาเร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว แล้วตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่อง สมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ได้ให้คาสัตย์ปฏิญาณไว้ แล้วปฏิบัติตามได้จริง เวลา ๑๘.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ ด้านอนูชีวโมเลกุล จานวน ๑ คัน
ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพิ่มเติม จานวน ๔ คัน รวมทั้งหมด ๕ คัน สาหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่ประชาชนเป็นจานวนมาก ทั้งในเรื่องสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย โดยได้พระราชทานพระบรมราโชบาย
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง
รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
/ สาหรับ …
– ๒ –
สาหรับรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
เป็นรถต้นแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเพิ่มเติม รวมเป็น ๕ คันนี้ นาไปใช้งาน ควบคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้พระราชทานไปแล้ว จานวน ๒๐ คัน ได้อย่างเหมาะสม สามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาเพียง ๓ ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงที
เพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป็นการจากัดวงของการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลง ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคโดยส่วนรวม
รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ มีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ มีพื้นที่ใช้สอย ๑๖.๘ ตารางเมตร (๗ เมตร x ๒.๔ เมตร) ภายในประกอบด้วย ๓ ห้องหลัก ได้แก่ ห้องสกัดสารพันธุกรรม ห้องเตรียมน้ายาวิเคราะห์ และห้องวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิค PCR มีห้องบัฟเฟอร์เพื่อควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของเชื้อโรค พร้อมกับเครื่องมือที่ติดตั้งภายในรถ ได้แก่ ตู้ปลอดเชื้อ ตู้ปฏิบัติงานพีซีอาร์ (PCR cabinet) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอเรส (real-time PCR) วิเคราะห์ได้ ๗๐ ตัวอย่างต่อ ๑ รอบต่อเครื่อง ตู้แช่แข็ง – ๒๐ องศาเซลเซียส ตู้ทาความเย็น ๔ องศาเซลเซียส ช่องส่งตัวอย่าง เครื่องเขย่าผสมสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ไมโครปิเปต (micropipette) ระบบยูวีฆ่าเชื้อ ระบบสื่อสารสองทาง ระบบกล้องวงจรปิด และเครื่องล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ด้วยสมรรถนะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษของ รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษนี้ จึงทาให้สามารถทราบผลการตรวจหาเชื้อได้ภายใน ๓ ชั่วโมง โดยไม่ต้องส่งผลกลับไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล และมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถตรวจได้ ประมาณ ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ ตัวอย่างต่อวัน จึงช่วยในการค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันควบคุมโรค ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่ได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นา คณะกรรมการร้านกาชาด กระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นา คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนา เครื่องฟอกอากาศ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
/ ๑. นางสาว …
– ๓ –
๑. นางสาววิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๗ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาช่องปาก (Doctor of Philosophy in Oral Biology and Periodontics Certificate) จากวิทยาลัยทันตกรรม มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา (The Ohio State University, College of Dentistry, USA) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการศึกษา
๒. นายวรรธนัย ปุณยนภากุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในหลักสูตรโปรแกรมรวม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตในการวิจัยทางทันตกรรมและการศึกษาขั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Combined Program Doctor of Science in Dental Research with Advanced Education in Prosthodontics) ณ โรงเรียน เวชศาสตร์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยทัฟส์ สหรัฐอเมริกา (Tufts University, School of Dental Medicine, USA)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธาธิวาส อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กลุ่มบ้านปิยะมิตร ๑ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เวลา ๐๘.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อย ทหารพรานที่ ๔๕๑๖ อาเภอระแงะ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๙๐๔ อาเภอจะแนะ สถานีตารวจภูธรศรีสาคร อาเภอศรีสาคร ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๑๕ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๒๐๐๗ อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่กาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา