วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๒.๒๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน
และท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดพระธาตุผาเงา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงแสน
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการ
สถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารสถาบัน ฯ พร้อมด้วยผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง
กิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า และบุคคล ผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร
และพนักงานสถาบันพระปกเกล้า รับเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้ากับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน
เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกาลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสุรินทร์ ณ สถานีเรือศรีเชียงใหม่ (นรข. เขตหนองคาย) กองกาลังสุรศักดิ์มนตรี
อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กองร้อยทหารพรานที่ ๒๑๐๖ บ้านภูสวาท กองกาลังสุรศักดิ์มนตรี
อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนธม (จุดรวมพลหน่วยเฉพาะกิจที่ ๒)
กองกาลังสุรนารี อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทรงติดตามการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งสานักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดาริในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่กิจกรรมเหมืองผาแดงเดิม
ให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ หน่วยงานต่าง ๆ
ได้ร่วมสารวจชั้นใต้ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างกลุ่มอาคารเรือนกระจก อาคารหอพรรณไม้ และพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
สังกะสีดอยผาแดง นอกจากนี้ ยังรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่น พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์กล้วยไม้ป่า เพื่อเตรียมจัดสร้าง
สวนพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้า และโรงผลิตน้าสะอาด
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ตรวจสอบสารปนเปื้อนในพื้นที่โครงการ จากนั้น ทรงปลูกต้นไม้วงศ์ยาง ๙ ชนิด ได้แก่
/ยางนา…
– ๒ –
ยางนา ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว เคี่ยม สะเดาปัก พะยอม ช้าม่วง ไข่เขียว และยางปาย โอกาสนี้
ทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดาริ และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้า
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่ ๗ อาเภอ ของจังหวัดตาก ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้น้อมนาพระราชกระแส
แนวทางการส่งเสริมการปลูกและให้ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟที่ถูกต้อง รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพร
ที่มีอยู่ในพื้นที่
เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดาริที่โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิดทาการสอนเมื่อปี ๒๕๒๘ ตั้งแต่อาเภออุ้มผาง
ยังไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ หลังปี ๒๕๕๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าให้เข้าถึง โรงเรียนสามารถ
จัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ เมื่อแรกตั้ง มีนักเรียน ๖๐ คน มีอาคารเรียน ๔ หลัง ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๖๕ คน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ช่วยสนับสนุนสร้างอาคารเรียน และซ่อมแซมอาคาร การดาเนินงานประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ครู ตชด. ยังช่วยขยายผลสาเร็จของโครงการตามพระราชดาริสู่ชุมชนที่โดดเด่น คือ สอนคนในชุมชน
ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาให้ฟังและพูดภาษาไทยได้มากขึ้น ในการนี้ กรมชลประทาน สานักงาน กปร. และกรมป่าไม้
ได้ร่วมกันสนองพระราชดาริจัดหาน้าให้แก่ราษฎรบ้านแม่กลองคี ด้วยการสร้างฝาย พร้อมระบบท่อส่งน้า
ซึ่งจะส่งน้าช่วยพื้นที่การเกษตรได้ โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน “ชาติพร อัสสรัตน์” ใช้เป็นอาคารเรียน
ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สาขาบ้านแม่กลองคี ที่เปิดทาการสอนเป็นปีแรก ปัจจุบันมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒๒ คน ในอนาคตจะขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเริ่มดาเนินการเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ทหารประจาการได้ฝึกปฏิบัติ
และนาความรู้ไปใช้เมื่อปลดประจาการ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนที่สนใจ ได้รับพันธุ์สัตว์
เมล็ดพันธุ์ผัก และไม้ผลพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่อื่น ตลอดจนมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการดาเนินงาน ภายในพื้นที่มีแปลงสาธิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน มีการเลี้ยงไก่สบายใจ และเป็ดสบายดี เพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ไก่และเป็ด สาหรับพระราชทานแก่ทหารที่ปลดประจาการ และประชาชน
ตามแนวชายแดน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพ เพื่อนาไปปรับใช้สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ในการนี้
ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา ลงในอ่างเก็บน้าโครงการเพื่อเพาะขยายพันธุ์ เป็นแหล่งอาหาร โดยกองร้อยทหารสารวัตร
มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ได้ดาเนินโครงการเลี้ยงปลาในบ่อกระชัง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทหารประจาการ
และประชาชนที่สนใจนาไปปรับใช้ประกอบอาชีพได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก