วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กับศาลหลักเมือง ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ทรงวางพุ่มดอกไม้ และ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ณ หอพระพุทธรูป ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี
เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ ณ ศาลเทพารักษ์ เสร็จแล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ
บูชาพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ณ หอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษา
พระมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดธูปเงินเทียนทองท้ายที่นั่งบูชาพระสยาม
เทวาธิราช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
ณ หอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเทวดา
รักษาพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์กลาง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์ตะวันออก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ที่ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป และธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงกราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวง จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้
ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงกราบ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

/- พระครูปลัดวสันต์…..

– ๒ –

– พระครูปลัดวสันต์ สีลธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทรม้าใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และนายสุวัฒน์ ไวจรรยา พร้อมครอบครัว เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพุทธรูป
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และหนังสือส่งเสริม
การอ่านบทร้อยกรอง ชื่อ ผกาคำกรอง เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์
จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดรายการ “เดอะ โพรดิวเซอร์ (The Producer) นักปั้นมือทอง” สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
และคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท มานา เนเจอร์
อินโนเวชั่น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
แข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อม
อาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
๒. คณะกรรมการบริษัท เอ เอฟ เอ กรุ๊ป จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ พันโท ฐากร บุญญขันธ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ดังนี้
๑. นายวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/ ๒. นายฮอย…..

– ๓ –

๒. นายฮอย ซอง ยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล
ขอนแก่น นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระยืน ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ผู้บริหารโรงพยาบาล บ้านไผ่ สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น สมาชิกชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอน
กีฬาลีลาศจังหวัด สมาชิกสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น สมาชิกชมรม “รันนิ่ง
ไทยแลนด์” (Running Thailand) และสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์พิตบูลแคนนอนคลับ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวด
ลีลาศยุวชน – เยาวชน ผู้อาวุโสและผู้สูงอายุ การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่น สมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงผู้ป่วย เครื่องทำออกซิเจน
เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดเบาหวาน เครื่องวัดอุณหภูมิ และรถเข็น เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ
การประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา ผู้ชนะเลิศการแข่งขันลีลาศ ยุวชน – เยาวชน ผู้อาวุโสและ
ผู้สูงอายุ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางประจวบ แสงเนตรสว่าง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๘๕ เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๙.๑ ตารางวา ตั้งอยู่ที่เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. รองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “บทเพลงแห่งกาลเวลา ๘๐ ปี พาณิชย์ – บัญชี จุฬา ฯ” สมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางสาวมีพร กองทอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. นายไพฑูรย์ กิจกาญจน์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) เลขที่ ๗๑๐ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา ๑๕.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

/- นายมิจิโนบุ…..
– ๔ –

– นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เพื่อพระราชทานแก่
โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานกุญแจรถยนต์ดังกล่าว ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรรถยนต์ดังกล่าวด้วย
– นางแคธลีน ไฮเน็ค บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหาร
โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงาน เดอะ เซนต์ รีจิส กาลา ครั้งที่ ๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิมหาจักรี
สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นำ พระภิกษุ และคณะบุคคลผู้ได้รับรางวัลศาสตรเมธี ปี ๒๕๖๑
ซึ่งคัดเลือกโดยมูลนิธิ ฯ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวายรางวัล และรับพระราชทานรางวัล
ศาสตรเมธี ดังนี้
๑. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) สาขาศึกษาศาสตร์
ด้านการสอนบาลี สันสกฤต
๒. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร สาขาสังคมศาสตร์
ด้านบริหารการจัดการ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน สาขามนุษยศาสตร์
ด้านบรรณารักษศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ สาขามนุษยศาสตร์
ด้านดนตรีไทย
๕. นายศักด์ชาย ทัพสุวรรณ สาขากีฬาและนันทนาการ
ด้านกีฬาและนันทนาการ
๖. รองศาสตราจารย์ประหยัด จิระวรพงศ์ สาขาศึกษาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
๗. นางมณฑิรา ศรีงาม สาขาวิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร
๘. นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล สาขาศึกษาศาสตร์
ด้านบริหารการศึกษา

/- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…..

– ๕ –

– สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ นางสาวกฤชพร
กระดังงา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Sciences) ณ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (Colorado State University) สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี