วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระเนกขัมมมุนี (ก้าน ฐิตธมฺโม) ณ เมรุชั่วคราววัดราชายตนบรรพต อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๙.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตาบลอ่างคีรี อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดาริ ฯ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระครูปัญญา- วราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดคลองมะลิ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เสร็จแล้ว ทรงติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียน ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เปิดทาการสอนเมื่อปี ๒๕๒๙ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๘ คน ในจานวนนั้นเป็นนักเรียนบ้านไกล ๒๖ คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมาจากต่างถิ่นและทางานในพื้นที่ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีการฝึกให้นักเรียนฝึกอ่านเขียนทุกวัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ควบคู่กันได้ทั้ง ๒ วิชา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชั้น หรือโอเน็ต สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ มีการขยายผลพัฒนาสู่ชุมชนโดยการพัฒนาอาชีพ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้าผึ้ง น้าสมุนไพร และยาหม่องไพลส่งจาหน่ายที่ร้านภูฟ้า ในการดาเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอตลอดทั้งปี ส่วนที่เหลือนามาแปรรูปสอนนักเรียนให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ นาส่งขายที่สหกรณ์โรงเรียน และในพื้นที่
สร้างรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯ เป็นโครงการปลูกป่า ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เข้ามาปลูกไว้ในโรงเรียน ฯ เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
/โอกาสนี้ …
– ๒ –
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรักษาผู้เจ็บป่วย โดยมีผู้เข้ารับการรักษา จานวน ๙๐ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ค่ายสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร