วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๑๐๓๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมห้องสมุด และห้องพยาบาล ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เล่านิทานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เรื่องฮีโร่ช้างปะทะปีศาจโควิด การสาธิตการเรียนการสอนทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืช การทำประมง และการทำปศุสัตว์ เสร็จแล้ว
ทอดพระเนตรโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยตากม้วน กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน
ได้แก่ การเลี้ยงไหม สาวไหม ทอผ้าไหม และการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศรีถาวรพนา กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสุขสวัสดิ์
กลุ่มใต้ร่มพระบารมี และกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านด่านช้าง เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน และทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่
เจ้าหน้าที่และคณะครู
เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๕/๑๐๓๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การสาธิตการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ สอนเพลงประสมคำ กิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด และสหกรณ์นักเรียน
และกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่ไก่เค็มไอโอดีน การทำปลาเค็ม การสานตะกร้าพลาสติก
การทอผ้าไหม และการทำไม้กวาดจากกก จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงโปงลางประกอบรำภูไทเทิดพระเกียรติ การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืช
ประมง และปศุสัตว์ การเพาะถั่วงอก และการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก เสร็จแล้ว ทรงติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และคณะครู

/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางเยาวภา หัฏฐะสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกท์ทิงเก
(ไทยแลนด์) จำกัด เฝ้า ถวายเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐
และคณะ เฝ้า รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙