วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้
– นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจ าประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากต าแหน่ง
หน้าที่ ในโอกาสนี้ นางปัสกาล ฟาบร์ (Mrs. Pascale Fabre) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็ม
แห่งสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้
นางโอลกะ ชูมีโล-ตาปีโอละ (Mrs. Olga Shumylo-Tapiola) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
– นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรี ฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ใช้ในการจัดซื้อเครื่องฟอกไตส าหรับอาคารฟอกไต โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
– นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์ กรรมการบริหาร บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล