วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๘  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๖  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๔.๑๘  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ ต้องอาศัยผู้รอบรู้
ในสรรพวิทยาการต่าง ๆ เป็นกำลังสำคัญ ดังเช่นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้สูง
ย่อมสามารถประกอบกิจการงาน สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้ โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมา
แต่การจะทำสิ่งใดโดยใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะไม่สำเร็จราบรื่นเสมอไป จำเป็นที่แต่ละคนจะต้อง
มีความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะ และยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วย หากบัณฑิต
รู้จักใช้ความรู้และคุณสมบัติในตนให้เป็นประโยชน์ ก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองได้
แต่หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษ โดยไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่วทำผิด ก็จะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงาน ด้วยความรู้
และคุณสมบัติทั้งปวง ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง สมกับที่เป็นกำลังสำคัญ
ของประเทศชาติ
เวลา  ๑๖.๐๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์
มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๕๘  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์
เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ ๑๘๐ กลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ